Ενημέρωση περί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω κλειστού κυκλώματος οπτικής καταγραφής (CCTV)

Με βασικό άξονα τη διασφάλιση δίκαιου και διαφανούς τρόπου επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η παρούσα γνωστοποίηση της εταιρείας μας με την επωνυμία «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ», στο εξής «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» σκοπό έχει να σας ενημερώσει σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω κλειστού κυκλώματος οπτικής καταγραφής (CCTV) κατά τη διάρκεια της παρουσίας σας εντός των εγκαταστάσεών της.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ.», η οποία εδρεύει στην Σπύρου Κυπριανού 11 4043 Λεμεσός και εκπροσωπείται κατά νόμον.

Σκοπός και νόμιμη βάση επεξεργασίας

Το σύστημα κλειστού κυκλώματος οπτικής καταγραφής, που έχουμε εγκαταστήσει σε σημεία στα οποία έχουμε αξιολογήσει ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων με γνώμονα τον μη υπέρμετρο περιορισμό της ιδιωτικής ζωής των εμφαινόμενων προσώπων, επεξεργάζεται μόνο δεδομένα εικόνας και όχι ήχου, προς το σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών, της ασφάλειας και της πρόληψης τυχόν παράνομων ενεργειών, της προστασίας της ζωής και της υγείας, και την εξυπηρέτηση σκοπών εννόμων συμφερόντων μας υπό την ιδιότητά μας ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας, ενδεικτικά επίλυση τυχών διαφορών, ή στο πλαίσιο νομικών ενεργειών.

Αποδέκτες

Τα δεδομένα του κλειστού κυκλώματος οπτικής καταγραφής επεξεργάζονται αποκλειστικά ειδικά εξουσιοδοτημένα και κατάλληλα εκπαιδευμένα πρόσωπα, τα οποία δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου, με σεβασμό στην ιδιωτικότητα και στις βασικές αρχές της διαφάνειας, της ασφάλειας, της εμπιστοσύνης, του νομικά επιτρεπτού και της αναγκαιότητας.

Δεν διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας προς τρίτους, με εξαίρεση τις εκάστοτε αρμόδιες Αρχές, αποκλειστικά με βάση υποχρεώσεις μας που καθορίζονται από το Νόμο, ή προς τους έχοντες ρητά προσδιοριζόμενο και πραγματικό έννομο συμφέρον π.χ. το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

Χρόνος Τήρησης

Τηρούμε τα δεδομένα του κλειστού κυκλώματος οπτικής καταγραφής κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών, μετά την πάροδο του οποίου επέρχεται αυτόματη διαγραφή τους. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστωθεί αναγκαιότητα τήρησης σχετικού αποσπάσματος λόγω π.χ. κάποιου περιστατικού, παράνομης πράξης κ.λπ., τηρούμε αυτό για ανώτατο διάστημα ενός (1) επιπλέον μήνα προς το σκοπό της διερεύνησης και υπεράσπισης των εννόμων συμφερόντων μας, σε περίπτωση δε κατά την οποία το περιστατικό αφορά τρίτον, τηρούμε το σχετικό απόσπασμα για ανώτατο διάστημα τριών (3) επιπλέον μηνών.

Δικαιώματα

Αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας μέσω του κλειστού κυκλώματος οπτικής καταγραφής (CCTV) έχετε τα εξής δικαιώματα:

  1. Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
  2. Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
  3. Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
  4. Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μέσω email στη διεύθυνση cy.gdpr@sklavenitis.com , ή στο τηλ. 25-316816.

Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με τα δεδομένα εικόνας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε το σημείο και το χρόνο που βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε.

Επισημαίνεται ότι η ενάσκηση του δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο Γ.Κ.Π.Δ.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας:

Επίσης σε περίπτωση κατά την οποία θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν πραγματοποιείται κατά παράβαση του ισχύοντος νομικού πλαισίου, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων είναι τα ακόλουθα:
1 Δρόμος Ιάσονος
1082 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 22 818 456
Φαξ: +357 22 304565

Scroll to Top