Πολιτική απορρήτου

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ
ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η προστασία και η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για την εταιρεία ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ (στο εξής «η Εταιρεία») η οποία δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτή η δήλωση εφαρμόζεται τόσο στους υφιστάμενους, μελλοντικούς και πρώην πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες της Εταιρείας και γενικά σε οποιοδήποτε τρίτο πλην του προσωπικού.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεχτικά την δήλωση αυτή, η οποία περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες, για να μπορείτε να κατανοήσετε την πολιτική μας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μας παρέχετε ή τα οποία συλλέγουμε, διαφορετικά, μέσω της ιστοσελίδας μας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Β. ΟΡΙΣΜΟΙ

Με τον όρο “δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα” νοείται κάθε πληροφορία, άμεση ή έμμεση, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου (υποκείμενο δεδομένων).

Με τον όρο “επεξεργασία” νοείται κάθε δραστηριότητα, η οποία αφορά στα συλλεγόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, καταχώρισης, οργάνωσης, χειρισμού, αποθήκευσης, κοινοποίησης, πρόσβασης, χρήσης, μεταφοράς, διαγραφής και καταστροφής των προσωπικών δεδομένων.

Με τον όρο “Υπεύθυνος Επεξεργασίας” νοείται εν προκειμένω η «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ», η οποία καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Εταιρεία ως Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι υποχρεωμένη σύμφωνα με την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων να σας ενημερώσει για όλες τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην δήλωση αυτή.

Γ. ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχοντας υπόψη τη νομοθεσία και τις αρχές προστασίας δεδομένων τα δεδομένα σας θα:

 • Χρησιμοποιούνται σύννομα, θεμιτά και με διαφανή τρόπο.
 • Συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς οι οποίοι έχουν επεξηγηθεί σε εσάς και δεν θα χρησιμοποιούνται με οποιοδήποτε τρόπο ο οποίος είναι ασυμβίβαστος με τους σκοπούς αυτούς.
 • Είναι συναφή με τους σκοπούς για τους οποίους σας ενημερώσαμε και περιορίζονται μόνο για τους σκοπούς αυτούς.
 • Είναι ακριβής και επικαιροποιούνται.
 • Διατηρούνται μόνο όσο καιρό είναι αναγκαίο προς τους σκοπούς για τους οποίους σας έχουμε ενημερώσει.
 • Διατηρούνται με ασφάλεια.

Δ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι, σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων, συλλέγουμε μόνον τα απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας δεδομένα, στο πλαίσιο είτε της νομικής μας υποχρέωσης, είτε σύμβασης, είτε όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος μας (ή τρίτου) υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει των δικαιωμάτων, συμφερόντων και θεμελιωδών ελευθεριών σας.

Τα δεδομένα επεξεργάζονται από ειδικά εξουσιοδοτημένα και κατάλληλα εκπαιδευμένα πρόσωπα, τα οποία δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου, με σεβασμό στην ιδιωτικότητα και στις βασικές αρχές της διαφάνειας, της ασφάλειας, της εμπιστοσύνης, του νομικά επιτρεπτού και της αναγκαιότητας.

Ε. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας χωρίς να χρειαστεί να μας παρέχεται οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, όπως αναλύονται πιο κάτω, που θα χρειαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ή τα προϊόντα μας ή να προβαίνουμε σε κάποιες ενέργειες ή να ανταποκριθούμε σε κάποιο αίτημα σας.

Εάν δεν παραχωρήσετε σε εμάς οποιεσδήποτε πληροφορίες σας ζητηθούν, είναι πιθανόν να μην μπορούμε να εκτελέσουμε την σύμβαση που έχουμε συνάψει με εσάς (όπως την πληρωμή σας για τις υπηρεσίες που παρέχετε) ή μπορεί να μην μπορούμε να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

 • Πληροφορίες από τους ίδιους τους πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες

Η Εταιρεία συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα τα οποία της παρέχεται με σκοπό την εκτέλεση της συμβατικής μας σχέσης. Η Εταιρεία συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί, όπου κρίνεται αναγκαίο, τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

Α) Προσωπικά Στοιχεία όπως όνομα, επώνυμο, τίτλος, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο και προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση
Β) Ημερομηνία Γέννησης
Γ) Αριθμός διαβατηρίου ή δελτίου ταυτότητας
Δ) Αριθμός Φ.Π.Α.
Ε) Υπηκοότητα
ΣΤ) Τραπεζικός Λογαριασμός
Ζ) Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας

 • Πληροφορίες μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε οποιαδήποτε ερώτηση ή άλλο αίτημα, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την Φόρμα Επικοινωνίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας. Μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας σας ζητείται να παρέχετε το όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση και απαραίτητες πληροφορίες σε σχέση με το αίτημα σας.

Σημειώνεται ότι θα διατηρούμε όλες τις πληροφορίες που θα μας παρέχετε μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας για περίοδο 1 μήνα μετά την ημερομηνία που θα απαντηθεί/υλοποιηθεί το ερώτημα/αίτημα σας.

 • Πληροφορίες των πελατών μέσω  Καρτέλας Εισηγήσεων

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλλεται οποιαδήποτε εισήγηση προς την Εταιρεία παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τη Καρτέλα Εισηγήσεων την οποία μπορείτε να βρείτε στο Ταμείο Εξυπηρέτησης Πελατών σε όλες τις Υπεραγορές ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ. Συμπληρώνοντας τη Καρτέλα Εισηγήσεων θα πρέπει να παρέχεται τις απαραίτητες πληροφορίες σε σχέση με την εισήγηση σας.

Σημειώνεται ότι θα διατηρούμε όλες τις πληροφορίες που θα μας παρέχεται μέσω της Καρτέλας Εισηγήσεων για περίοδο 1 μήνα από την ημερομηνία υποβολής της εισήγηση σας. Σε μερικές περιπτώσεις η Εταιρεία θα διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για περισσότερη περίοδο για την οποία θα σας ενημερώσουμε, με σκοπό την διευθέτηση της εισήγησης σας.

 • Πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων των πελατών για την εκτέλεση παραγγελίας προϊόντων

Η Εταιρεία συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών τα οποία οι ίδιοι οι πελάτες παρέχουν σε αυτή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικώς, με σκοπό την εκτέλεση της παραγγελίας προϊόντων. Η Εταιρεία θα συλλέγει τα δεδομένα που οι πελάτες της παρέχουν όταν επικοινωνούν μαζί της για τις υπηρεσίες της όπως για παράδειγμα όνομα, επίθετο, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο  και σχετικές πληροφορίες σε σχέση με την παραγγελία του κάθε πελάτη.

Η Εταιρεία θα διατηρεί όλες τις πληροφορίες που της παρέχονται από τους πελάτες μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος για περίοδο 1 μηνών μετά την ημερομηνία παράδοσης της παραγγελίας.

 • Πληροφορίες μέσω Αιτήσεων για τη δημιουργία εκπτωτικών καρτών σε ορισμένες κατηγορίες πελατών.

Φοιτητές

Σε περίπτωση που Φοιτητές επιθυμούν να αποκτήσουν εκπτωτική κάρτα, ο φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώνει την Αίτηση έκδοσης κάρτας φοιτητή στην οποία θα πρέπει να συμπληρώνονται τα ακόλουθα προσωπικά του δεδομένα: όνομα, επίθετο, ημερομηνία γέννησης, αρ. ταυτότητας και διαβατηρίου, διεύθυνση, ταχυδρομική θυρίδα, ηλεκτρονική διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο, τηλέφωνο οικίας, υπηκοότητα, γλώσσα επικοινωνίας, ονομασία πανεπιστημίου/σχολή φοίτησης και αρ. φοιτητικής ταυτότητας.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία θα συλλέγει και διατηρεί όλες τις πληροφορίες που θα μας παρέχετε μέσω της Αίτησης Έκδοσης Κάρτας Φοιτητή  μέχρι 1 χρόνο μετά που η εκπτωτική κάρτα δεν θα χρησιμοποιηθεί.

Επαγγελματίες

Σε περίπτωση που επαγγελματίες επιθυμούν να αποκτήσουν εκπτωτική κάρτα, θα πρέπει να συμπληρώνεται η Αίτηση Εγγραφής για Επαγγελματίες την οποία μπορείτε να το προμηθευτείτε από το Ταμείο Εξυπηρέτησης Πελατών σε όλες τις Υπεραγορές ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ή ο συγκεκριμένος πελάτης μπορεί να αποστέλλει τα στοιχεία του στην ηλεκτρονική διεύθυνση cy.pro.customerservice@sklavenitis.com . Η Εταιρεία θα συλλέγει τα ακόλουθα δεδομένα: ονοματεπώνυμο εκπροσώπων της εταιρείας, ηλεκτρονική διεύθυνση, κινητό και τηλέφωνο εργασίας.

Η Εταιρεία θα συλλέγει και διατηρεί όλες τις πληροφορίες που θα μας παρέχεται μέσω του Εντύπου εκπτωτικής κάρτας για 3 χρόνια μετά που η εκπτωτική κάρτα θα καθίσταται ανενεργή.

Ζ. ΜΗ ΑΥΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Η χρήση προσωπικών δεδομένων από ένα ηλεκτρονικό σύστημα προκειμένου να ληφθεί απόφαση χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση συνιστά αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Η Εταιρεία δεν διαθέτει και δεν χρησιμοποιεί συστήματα και διαδικασίες για την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων σε σχέση με προσωπικά δεδομένα πελατών, προμηθευτών και συνεργατών.

Η. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνο όταν ο νόμος το επιτρέπει. Ειδικότερα, η Εταιρεία χρειάζεται όλες τις πιο πάνω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων για να μπορεί να εκτελέσει τη σύμβαση μαζί σας και για να μπορεί να συμμορφωθεί με τις νομικές της υποχρεώσεις. Σε μερικές περιπτώσεις μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την προστασία του έννομου συμφέροντος μας ή τρίτου, νοουμένου ότι τα συμφέροντα και τα θεμελιώδη δικαιώματα σας δεν υπερισχύουν των δικών μας ή ανάλογα με την περίπτωση σύμφωνα με την συναίνεση σας. Οι περιπτώσεις όπου θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα παρατίθενται παρακάτω.

 • Για τη διαχείριση της σύμβασης που έχουμε συνάψει μαζί σας ή για την ανταπόκριση στο αίτημα σας.
 • Για την διαχείριση των λογαριασμών σας με την Εταιρεία.
 • Για την επεξεργασία των παραγγελιών σας ή αιτημάτων σας.
 • Για την προώθηση τυχόν εισηγήσεων των πελατών της Εταιρείας.
 • Για την διευθέτηση πληρωμών προς τους προμηθευτές και συνεργάτες μας.
 • Για την γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών μας.
 • Για τη διαχείριση της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων λογιστικών ελέγχων.
 • Για να αντιμετωπίζουμε ή για να υπερασπιστούμε τυχόν νομικές διαφορές ή διαδικασίες που αφορούν εσάς.

Μερικοί από τους πιο πάνω λόγους για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα αλληλεπικαλύπτονται και ενδέχεται να υπάρχουν αρκετοί λόγοι που δικαιολογούν τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Θ. ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις όπου θα μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους, συμπεριλαμβανομένων, παρόχους υπηρεσιών ή άλλες νομικές οντότητες, όπου απαιτείται από το νόμο, όπου είναι απαραίτητο για την διαχείριση της σχέση μας ή όπου έχουμε νόμιμο συμφέρον να το πράξουμε. Οι ακόλουθες δραστηριότητες εκτελούνται από υπηρεσίες τρίτων παρόχων, αρχειοθέτηση τιμολογίων και πιστωτικών σημειώσεων, ελεγκτικές και λογιστικές υπηρεσίες, ασφαλιστικές υπηρεσίες, ασφάλιση πιστώσεων, λήψη νομικών μέτρων σε σχέση με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Απαιτούμε από τα τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα να σέβονται την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και να διαχειρίζονται αυτά σύμφωνα με τον Νόμο καθώς επίσης να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τις πολιτικές της εταιρείας μας.  Δεν επιτρέπουμε στους τρίτους παρόχους υπηρεσιών να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα για δικούς τους σκοπούς. Επιτρέπουμε μόνο να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα για καθορισμένους σκοπούς και σύμφωνα με τις δικές μας οδηγίες.

Μπορεί να μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με άλλα τρίτα άτομα, για παράδειγμα, σε περίπτωση πιθανής πώλησης ή αναδιάρθρωσης της επιχείρησης.  Σε αυτή την περίπτωση, στο βαθμό που μπορούμε, θα μοιραζόμαστε με άλλα τρίτα άτομα ανώνυμα δεδομένα πριν η συναλλαγή ολοκληρωθεί. Όταν η συναλλαγή ολοκληρωθεί θα μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτα άτομα εάν και στον βαθμό που απαιτείται από τους όρους της συναλλαγής.

Ι. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Με πρωταρχικό στόχο την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία έχει θεσπίσει κατάλληλα τεχνικά μέσα και οργανωτικά μέτρα σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), για να αποτρέψουμε την απώλεια, τη χρήση ή την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, την τροποποίηση ή την αποκάλυψή τους.

Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα στους υπαλλήλους, και σε άλλους τρίτους που έχουν επιχειρηματική ανάγκη να γνωρίζουν.  Θα επεξεργάζονται μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες μας και υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

Έχουμε θεσπίσει διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων της ασφάλειας των δεδομένων και θα ειδοποιήσουμε εσάς και κάθε εποπτική αρχή για πιθανή παραβίαση όπου θα είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε.

Κ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται στους servers της Εταιρείας οι οποίοι βρίσκονται στα Κεντρικά Γραφεία και σε ορισμένες περιπτώσεις σε φυσικό αρχείο, εντός των εγκαταστάσεων της τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Υπόκεινται δε σε επεξεργασία για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας και/ή σε συμμόρφωση της Εταιρείας με τυχόν υποχρεώσεις από το νόμο. Η συγκεκριμένη περίοδος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων αναφέρεται πιο πάνω ξεχωριστά για κάθε συγκεκριμένο σκοπό.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν καθορίζεται πιο πάνω θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για περίοδο έξι (6) ετών μετά τη λήξη της συμβατικής μας σχέσης εκτός εάν εκκρεμεί δικαστική διαδικασία όπου τα δεδομένα θα φυλάσσονται για μεγαλύτερη περίοδο, για σκοπούς σύστασης, άσκησης και υπεράσπισης των νομικών απαιτήσεων.

Μετά την παρέλευση των πιο πάνω διαστημάτων (Σημείο Ε) τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται, εκτός εάν συναινέσετε στην περαιτέρω αποθήκευση τους.

Για σκοπούς τήρησης του παρόντα όρου, λήξη της συμβατικής μας σχέσης θα ορίζεται ως η ημερομηνία πλήρης εξόφλησης οποιασδήποτε οφειλής ή ολοκλήρωσης οποιασδήποτε συναλλαγής μεταξύ εσάς και της Εταιρείας.
Σε μερικές περιπτώσεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ανώνυμα έτσι ώστε να μην μπορούν να συσχετιστούν με εσάς, και σε τέτοια περίπτωση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω ειδοποίηση.

Είναι σημαντικό τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία συλλέγουμε να είναι ακριβή και τρέχοντα.  Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή κατά την διάρκεια της συμβατικής μας σχέσης.

Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού
Ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (γνωστό ως “δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων”).  Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα π.χ να λάβετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε ότι το επεξεργαζόμαστε νόμιμα.
 • Να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
 • Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών (γνωστό ως “δικαίωμα στη λήθη”). Αυτό σας επιτρέπει να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν δεν υπάρχει κανένας βάσιμος λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν εξασκήσετε το δικαίωμα σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία (βλ. πιο κάτω).
 • Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (γνωστό ως “δικαίωμα εναντίωσης”) όταν βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον αλλά υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σχετικά με την κατάστασή σας, που σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία για αυτό το λόγο.
 • Να ζητήστε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να διακόψουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, δηλαδή αν επιθυμείτε να διαπιστώσουμε την ακρίβεια ή τον λόγο για την επεξεργασία τους.
 • Να ζητήστε τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους (γνωστό ως “δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων”).

Χωρίς συνήθως οποιαδήποτε χρέωση

Δεν θα πληρώσετε οποιοδήποτε ποσό για την πρόσβαση σας στα προσωπικά σας δεδομένα (ή για να εξασκήσετε οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα σας). Ωστόσο, ενδέχεται να σας χρεώσουμε μια εύλογη αμοιβή εάν το αίτημα σας για πρόσβαση είναι αβάσιμο ή υπερβολικό. Εναλλακτικά, ενδέχεται να αρνηθούμε να συμμορφωθούμε με το αίτημα σας σε τέτοιες περιπτώσεις.

Δικαίωμα καταγγελίας

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα ακόλουθα:
1 Δρόμος Ιάσονος
1082 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο:     +357 22 818 456
Φαξ:    +357 22 304565
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: commissioner@dataprotection.gov.cy

Αλλαγές στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ενδέχεται κατά καιρούς να αλλάζουμε ή να τροποποιούμε αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή και θα σας ειδοποιούμε δεόντως για τυχόν αλλαγές είτε απευθείας είτε μέσω της ιστοσελίδας μας ανάλογα με την περίπτωση.

Μπορούμε επίσης να σας ειδοποιούμε με άλλους τρόπους κατά καιρούς σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Για οποιαδήποτε τυχόν ερώτηση ή απορία σχετικά με τον τρόπο τον η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα ή στην περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων κ. Παναγιώτη Παναγιώτου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ppanagiotou@sklavenitis.com ή στο τηλέφωνο 25- 316816.

Scroll to Top